Skip to content

Νέο Σύστημα εξέτασης σε Γραπτούς Διαγωνισμούς.

  Με το νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5062/2023 καθορίζεται  το Νέο Σύστημα επιλογής Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

  Οι πρώτες θέσεις που θα καλυφθούν με το νέο σύστημα εξέτασης  του ΑΣΕΠ αφορούν σε υποψηφίους  Διοικητές  και Υποδιοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών  καθώς και για την κάλυψη των  Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

  Συγκεκριμένα  η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις (3) ενότητες δοκιμασιών (τεστ):

  1. Παραγωγικός Συλλογισμός,
  2. Επαγωγικός Συλλογισμός και
  3. Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

  Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες, του Παραγωγικού Συλλογισμού και του Επαγωγικού Συλλογισμού, θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων.

  Η εξέταση για την τρίτη ενότητα της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

  Τι είναι τα Προσαρμοστικά  Τεστ;

  Τα προσαρμοστικά τεστ (CAT) αποτελούν μια δοκιμασμένη μέθοδο δημιουργίας δοκιμασιών αξιολόγησης και αξιοποιούνται διεθνώς επί δεκαετίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για σκοπούς επιλογής υποψηφίων. Η μέθοδος CAT υιοθετεί μία σύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής εξέτασης για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, η οποία βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων στην επίδοση του υποψήφιου.

  Οι ερωτήσεις των τεστ CAT δεν είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Η δοκιμασία ξεκινά με την εμφάνιση σε όλους τους υποψήφιους μιας μέτριου βαθμού δυσκολίας ερώτησης. Εάν ο υποψήφιος απαντήσει σωστά στην ερώτηση αυτή, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση, ενώ εάν απαντήσει λανθασμένα στην πρώτη ερώτηση, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μικρότερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση. Αυτή η ροή/διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των ερωτήσεων, που περιλαμβάνει η εκάστοτε δοκιμασία.

  Προσαρμοστικό Τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού

  Στην εξέταση του τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού οι ερωτήσεις θα είναι σε διαδραστική μορφή και μπορεί να περιέχουν ημερολόγια, εργασιακές ατζέντες κ.ο.κ. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν επίσης συνοπτικές πληροφορίες και οδηγίες σε γραπτή μορφή. Η διαδραστική μορφή του τεστ σημαίνει ότι, αντί να δίνονται έτοιμες εναλλακτικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαμορφώσουν τις απαντήσεις, αλληλοεπιδρώντας με τα επιμέρους στοιχεία των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα κληθούν να κατανοήσουν (και να συνδυάσουν) τις πληροφορίες και τις οδηγίες που παρέχονται για κάθε ερώτηση, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή απάντηση, την οποία θα πρέπει να διαμορφώσουν κάνοντας κλικ ή σύροντας τα στοιχεία της ερώτησης.

  Προσαρμοστικό Τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού.

  Στην εξέταση του τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού αξιολογείται  η ικανότητα των υποψηφίων να αναγνωρίζουν μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων και να χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτούς για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

  Η ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική σε δραστηριότητες που απαιτούν λογικό ή αναλυτικό τρόπο σκέψης, χωρίς το δεδομένο ερέθισμα να είναι κάποια συγκεκριμένη έννοια ή πληροφορία, όπως είναι μία λέξη ή ένας αριθμός. Τα άτομα που έχουν καλή επίδοση σε αυτό το τεστ είναι σε θέση να αναλύουν και να συσχετίζουν με λογικό τρόπο πολλαπλές πληροφορίες που μπορεί να παρουσιάζονται ακόμα και σε αφηρημένη μορφή, ενώ τείνουν να επιδεικνύουν σφαιρική αντίληψη και στρατηγική σκέψη και να είναι ικανά στον εντοπισμό σφαλμάτων ή και ασυνεπειών σε εργασιακές διαδικασίες. Επίσης, ο επαγωγικός συλλογισμός σχετίζεται με εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν δημιουργική επίλυση προβλημάτων και παραγωγή καινοτόμων ιδεών.

  Τεστ Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων

  Η εξέταση για την τρίτη ενότητα της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες` θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

  Τρόπος εξέτασης Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων.

  Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή γραπτών κειμένων. Σε κάθε ερώτηση περιγράφεται ένα εργασιακό σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής πραγματικότητας ενός διευθυντικού/διοικητικού στελέχους, και το οποίο απαιτεί κάποιου είδους διαχείριση. Το κάθε σενάριο ακολουθείται από τέσσερεις εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες δηλώνουν πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαβάσουν προσεκτικά το κάθε σενάριο και έπειτα να επιλέξουν ποια από τις τέσσερεις αυτές επιλογές, κατά την κρίση τους, περιγράφει την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης. Η επιλογή αυτή ενδεχομένως να μη διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της κατάστασης, αλλά να αποτελεί την πιο αποτελεσματική ενέργεια, συγκριτικά με τις τρεις άλλες εναλλακτικές που δίνονται. Μία και μόνο μία επιλογή είναι η πιο αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση.

  Από τα παραπάνω γίνεται ακόμη πιο αντιληπτό ότι η επιτυχία σε γραπτούς διαγωνισμούς για την επιλογή προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα απαιτεί Σύστημα!

  Το Σύστημα προετοιμασίας ΑΣΕΠ ειδικά σχεδιασμένο από την EASY EDUCATION σας προσφέρει τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε ΑΡΤΙΑ, σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να λάβει ο διαγωνισμός.

  Το τρίπτυχο του συστήματος αναλύεται στην Προετοιμασία, την Εξοικείωση και τέλος την Προσομοίωση, της εξεταστικής διαδικασίας.

  1) Προετοιμασία:

  Ερωτήσεις ανά κατηγορία αξιολόγησης και προσωποποιημένη ανατροφοδότηση και βαθμολογία. Καθοδηγητικά** επιτρέπει την πρόσβαση σε κατάλληλη επόμενη κατηγορία απόκτησης γενικών γνώσεων έως και το σύνολο των δεξιοτήτων. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία έχετε απεριόριστη πρόσβαση στο σύνολο των ερωτήσεων.

  2) Εξοικείωση:

  Ανάμεικτες ερωτήσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η κατηγορία που ανήκουν, προκειμένου να εξοικειωθείτε με τον διαγωνισμό αλλά και να κρίνουμε – κρίνετε το επίπεδο ετοιμότητας σας αλλά και το αποκτηθέν μαθησιακό αποτέλεσμα της προετοιμασίας που προηγήθηκε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ερωτήσεις δεν επαναλαμβάνονται της προετοιμασίας αλλά είναι μοναδικές. Εάν επαναλαμβανόταν θα θόλωνε η δυνατότητα κρίσης τόσο ως προς το χρόνο που χρειάζεσθε όσο και ως προς το αποκτηθέν μαθησιακό αποτέλεσμα.

  3) Προσομοίωση:

  Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τρείς φάσεις προσομοίωσης Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

  Δυο φάσεις της εξεταστικής διαδικασίας του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και μία φάση προσομοίωσης για την ορθή υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε αυτόν.

  Α) Ψηφιακή προσομοίωση με συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή σας, ως ακριβώς θα αντιμετωπίσετε και την ημέρα της επίσημης διεξαγωγής του. Με το τέλος της ψηφιακής προσομοίωσης του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ θα λάβετε προσωποποιημένη ανατροφοδότηση επιτυχίας ή αποτυχίας ΑΛΛΑ και σε ποια κατηγορία ερωτήσεων υπολείπεστε προκειμένου στοχευμένα πλέον να θεραπεύσετε ελλείψεις γνώσεων υπό την καθοδήγησή μας. 

  Β) Πρώτοι  στην Ελληνική επικράτεια εφαρμόσαμε  ΕΝΤΥΠΗ προσομοίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, σε κοινή μέρα και ώρα για τους χιλιάδες συμμετέχοντες στο ειδικευμένο πρότυπο πρόγραμμα προετοιμασίας της Easy Education, ένα μήνα προ της διεξαγωγής του επίσημου διαγωνισμού!

  Πρότυπο Σύστημα της EASY EDUCATION

  • Αξιοποιεί περισσότερες από 2000 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ μη επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα πρότυπα του ΑΣΕΠ.
  • Πρόσβαση σε ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει καθοδηγητικά προτεινόμενα αναγνώσματα ανά κατηγορία εξέτασης .
  • Πρόσβαση σε παλαιά θέματα του ΑΣΕΠ ψηφιακά αποδιδόμενα και με άμεση ανατροφοδότηση.
  • Πλήρης ανάλυση και επεξήγηση του θεσμικού πλαισίου για τη διεξαγωγή του εκάστοτε γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
  • Ανάδειξη θεμάτων που χρήζουν λεπτομερής προσοχής προς αποφυγή μη συμμετοχής.
  • Podcasts και προτεινόμενα εκπαιδευτικά videos.
  • Συνεχής επικαιροποίηση και εμπλουτισμός εκπαιδευτικού υλικού ανά διαγωνισμό. 
  • Αδιάκοπη πρόσβαση στο ειδικευμένο σύστημα προετοιμασίας συμμετοχής στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έως και την ημέρα διεξαγωγής του.
  • Οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο καθημερινής 8ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης με δυνατότητα εξυπηρέτησης εκατοντάδων εισερχόμενων κλήσεων.
  • Οργανωμένο τεχνικό τμήμα υποστήριξης και help center.