Skip to content

Πρώτοι διορισμοί από Επιτυχόντες του Πρώτου Γραπτού Διαγωνισμού

  Πρώτοι διορισμοί από Επιτυχόντες του Πρώτου Γραπτού Διαγωνισμού!

  Την Παρασκευή 5/4/2024 εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1ΓΒ/2023 (Φ.Ε.Κ. 24/9.08.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π) για την πλήρωση, συνολικά, εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) – Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022) – Β΄ Στάδιο.

  Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

  Οι παραπάνω διοριστέοι είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι που θα στελεχώσουν υπηρεσία του δημοσίου μετά την επιτυχή τους συμμετοχή στον Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

  Παραθέτουμε  τις οδηγίες για την κατάθεση των δικαιολογητικών για το διορισμό όπως ανακοινώθηκαν επισήμως.

  Με βάση την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ , εντός προθεσμίας τριών

  (3) μηνών μετά την έκδοση της πράξεως διορισμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και είναι απαραίτητα για τον διορισμό του ή επηρεάζουν την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισμού ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό (παρ. 4, άρθρο 25, ν. 4765/2021

  Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν  κατά τον χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ν. 3242/2004, ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013), εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού/πρόσληψης και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

  Επίσης, καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4765/2021. Στη συγκεκριμένη προκήρυξη το ανωτέρω κώλυμα ελέγχεται με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α΄ΣΤΑΔΙΟ του γραπτού διαγωνισμού, ήτοι την 21.12.2022 (2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη).

  Όπως γίνεται πλέον αντιληπτό ο νέος τρόπος διορισμού σε φορείς του Δημόσιου Τομέα είναι γεγονός.

  Ο Δεύτερος Πανελλήνιος  Γραπτός Διαγωνισμός πρόκειται να υλοποιηθεί το 2025.

  Εξαιρετικά Σημαντικό η Έγκαιρη Έναρξη Προετοιμασίας.

  Tα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy Education οργανώνουν και υλοποιούν το πληρέστερο, προσωποποιημένο Πρότυπο Σύστημα Προετοιμασίας – Εξοικείωσης– Προσομοίωσης για τον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

  Το πρόγραμμα υλοποιείται Πανελλαδικά εξ αποστάσεως και προετοιμάζει απόλυτα τον

  εκπαιδευόμενο από τις εξετάσεις μέχρι την τελική υποβολή της αίτησης του.

  Το πληρέστερο σύστημα προετοιμασίας για τον ΑΣΕΠ στηρίζεται σε 3 μέρη:

      1. Κατανόηση & κατηγοριοποίηση του εύρους της ύλης του Γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

      2. Προσωποποιημένη ανατροφοδότηση ανά κατηγορία της ύλης του Γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

      3. Αφομοίωση των διαδικασιών συμμετοχής και ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων κακού αποτελέσματος κατά την ημερομηνία εξετάσεων του Γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

  Το Πρότυπο Σύστημα Προετοιμασίας – Εξοικείωσης– Προσομοίωσης περιλαμβάνει και αξιοποιεί  3 Στάδια Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Μελέτης.

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

  Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει εξειδικευμένα κουίζ που αφορούν στην εξέταση Γνώσεων και την εξέταση Δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευόμενος προετοιμάζεται σε εξειδικευμένα κουίζ εξέτασης που διατίθενται στον χρήστη σταδιακά και σειριακά, με αναγραφόμενο ποσοστό επιτυχίας, ανά θεματική ενότητα.

  Παρέχεται αυτόματη ανατροφοδότηση για κάθε ερώτηση. Η ανατροφοδότηση προσφέρει ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση, επισημαίνοντας τις σωστές απαντήσεις και παρέχοντας επεξηγήσεις όπου χρειάζεται. Με την ολοκλήρωση της ενότητας θα ξεκλειδώσει άμεσα η επόμενη ενότητα.

  Συμπληρωματικά, για τις θεματικές ενότητες των Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε οργανωμένη Ψηφιακή βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα, όπου μπορεί να βρει εγκεκριμένα αναγνώσματα επί όλων των θεματικών ενοτήτων της εξέτασης αναρτημένα ανά κατηγορία και υποκατηγορία.

  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

  Το 2ο στάδιο περιλαμβάνει ανάμεικτα κουίζ ερωτήσεων που αφορούν στην εξέταση Γνώσεων και την εξέταση Δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται στον τρόπο σκέψης και εξέτασης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού με την επίλυση Quiz ανάμεικτων θεματικών ενοτήτων (Γενικών Γνώσεων και Εργασιακής αποτελεσματικότητας).

  Παρέχεται αυτόματη ανατροφοδότηση για κάθε ερώτηση. Η ανατροφοδότηση προσφέρει ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση, επισημαίνοντας τις σωστές απαντήσεις και παρέχοντας επεξηγήσεις όπου χρειάζεται. Με την ολοκλήρωση της ενότητας θα ξεκλειδώσει άμεσα η επόμενη ενότητα.

  Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα εξατομικευμένο και αποτελεσματικό περιβάλλον εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας την εμβάθυνση των γνώσεων και τη σωστή προετοιμασία για τη διαγωνιστική διαδικασία.

  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

  Το 3ο στάδιο περιλαμβάνει την ακριβή προσομοίωση της εξέτασης του ΑΣΕΠ, με χρονομέτρηση. Ο εκπαιδευόμενος προσομοιώνει το περιβάλλον και τον τρόπο εξέτασης του ΑΣΕΠ με χρονομέτρηση μέσω των 2 Προσομοιώσεων της γραπτής εξέτασης οι οποίες διατίθενται ως εξής.

  Ψηφιακή Προσομοίωση Γραπτού Διαγωνισμού : Προσομοίωση της εξέτασης του ΑΣΕΠ, ψηφιακά με προσωποποιημένη ανατροφοδότηση, ώστε ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει τις αδυναμίες του και να μπορεί στοχευμένα και στοιχειοθετημένα να τις «θεραπεύσει».

  Έντυπη Προσομοίωση Γραπτού Διαγωνισμού : Κεντρική προσομοίωση της εξέτασης ΑΣΕΠ προς εκτύπωση, κοινή για τους χιλιάδες συμμετέχοντες, έναν μήνα προ του επίσημου γραπτού διαγωνισμού.

  Την επομένη της διεξαγωγής της γραπτής προσομοίωσης του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ αποστέλλονται οι σωστές απαντήσεις και δια της αυτοαξιολόγησης προκύπτει προσωποποιημένη ανατροφοδότηση και δυνατότητα «θεραπείας» των όποιων αδυναμιών.

  Επιπλέον Υπηρεσία.

  Προσομοίωση Ψηφιακής Αίτησης Συμμετοχής : Προσομοίωση ψηφιακής υποβολής αίτησης συμμετοχής στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σε ασφαλές περιβάλλον, ακριβές αντίγραφο του portal του ΑΣΕΠ.

  Αποτελεί  εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο προετοιμασίας καθώς η εξοικείωσή σας με την ακριβή διαδικασία εξέτασης θα συντελέσει στην αύξηση της αυτοπεποίθησής σας και τη βελτίωση της απόδοσής σας κατά την πραγματική εξέταση.