Skip to content

Προετοιμασία Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου.

Το πρόγραμμα που έχουν σχεδιάσει και καταρτίσει τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης , Easy-Education, περιλαμβάνει εξειδικευμένα κουίζ που αφορούν στην εξέταση με βάση το σύνολο των εξεταζόμενων πεδίων εναρμονιζόμενο πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Παρέχεται αυτόματη ανατροφοδότηση για κάθε ερώτηση. Η ανατροφοδότηση προσφέρει ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση, επισημαίνοντας τις σωστές απαντήσεις και παρέχοντας επεξηγήσεις όπου χρειάζεται.  

Επιπλέον στην  Ψηφιακή βιβλιοθήκη  όπου μπορεί να βρει εγκεκριμένα αναγνώσματα τα οποία συνδέονται με το δεύτερο στάδιο των διαγωνισμών  που περιλαμβάνουν διενέργεια συνέντευξης.

Έναρξη κύκλου 26 Ιουλίου 2024

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25 Ιουλίου 2024

Αναλυτικές πληροφορίες

Πληροφορίες :

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης , Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, διοργανώνουν το πληρέστερο πρόγραμμα προετοιμασίας για διαγωνισμούς επιλογής υποψηφίων στελεχών διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα.

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 6 του ν. 5062/2023 για την επιλογή των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων οι αρμοδιότητες των οποίων εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)  διενεργεί, είτε ταυτόχρονα είτε τμηματικά, γραπτή εξέταση, ηλεκτρονική ή έντυπη, που περιλαμβάνει δοκιμασία διακρίβωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Η δοκιμασία διενεργείται, είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με συνδυασμό και των δύο.

 Με βάση τη δομή των συγκεκριμένων γραπτών διαγωνισμών όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω άρθρο, τα στοιχεία που εξετάζονται σχετίζονται ενδεικτικά,   με τον συλλογισμό, με την  αποτελεσματικότητα και με  την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης.

Η μορφή της εξέτασης που  εφαρμόζει και υιοθετεί το ΑΣΕΠ  για προσκλήσεις/προκηρύξεις  στελεχών διοικήσεων φορέων του δημοσίου περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις (3) ενότητες δοκιμασιών (τεστ):

  • Παραγωγικός Συλλογισμός.
  • Επαγωγικός Συλλογισμός.
  • Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.
Παρουσίαση προγράμματος:

Το πρόγραμμα που έχουν σχεδιάσει και καταρτίσει τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης , Easy-Education, περιλαμβάνει εξειδικευμένα κουίζ που αφορούν στην εξέταση με βάση το σύνολο των εξεταζόμενων πεδίων εναρμονιζόμενο πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Παρέχεται αυτόματη ανατροφοδότηση για κάθε ερώτηση. Η ανατροφοδότηση προσφέρει ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση, επισημαίνοντας τις σωστές απαντήσεις και παρέχοντας επεξηγήσεις όπου χρειάζεται.  

Επιπλέον στην  Ψηφιακή βιβλιοθήκη  όπου μπορεί να βρει εγκεκριμένα αναγνώσματα τα οποία συνδέονται με το δεύτερο στάδιο των διαγωνισμών  που περιλαμβάνουν διενέργεια συνέντευξης.

Θεματικές Ενότητες
  • Επαγωγικός Συλλογισμός
  • Παραγωγικός Συλλογισμός
  • Σενάρια Εργασιακής Αποτελεσματικότητας με βάση το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων
Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί μια σύγχρονη μέθοδο που υποστηρίζει την ανοικτή και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η εκπαίδευση μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, σε τόπο και χρόνο που επιλέγει ο επιμορφούμενος προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος είναι διαθέσιμο online σε ψηφιακή μορφή.  

Η μαθησιακή διαδικασία υλοποιείται με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν πρόσβαση όπου και αν βρίσκονται, ότι και αν κάνουν. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν όπου και αν βρίσκονται, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως μάθησης και επωφελούμενοι από εξατομικευμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες.  

Η δομή του προγράμματος και ο τρόπος επικοινωνίας σχεδιάζονται προσεκτικά για την αποτελεσματική προετοιμασία των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν όλα τα κουίζ που είναι αναρτημένα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα σε μορφή Scorm. Η παρουσίαση του υλικού με αυτόν τον τρόπο παρέχει ευελιξία στην μελέτη και επανάληψη του περιεχομένου.  
 

Ο χρόνος εξάσκησης και μελέτης ποικίλει ανάλογα με τον χρόνο που έχει στην διάθεσή του ο συμμετέχοντας. Για την διευκόλυνσή και την υποστήριξή του εκπαιδευομένου υπάρχει πάντοτε ένα χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των κουίζ. 
 

Η επικοινωνία με την εκπαιδευτική και διοικητική υποστήριξη πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, εξασφαλίζοντας ομαλή και οργανωμένη επικοινωνία. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά. 
Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για τον Διαγωνισμό, ενώ η σταδιακή πρόοδος και η ατομική υποστήριξη ενισχύουν την αποτελεσματική κατανόηση του υλικού. 

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόλυτη εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με την διαδικασία υλοποίησης του συγκεκριμένου  διαγωνισμού προκειμένου την ημέρα διεξαγωγής του απλά να εξωτερικεύσει μόνο τις γνώσεις του χωρίς καμία δυσάρεστη έκπληξη ή αγωνία για οτιδήποτε άλλο.

Μέσω της μοναδικά δομημένης διαδικασίας που αναπαράγεται – κλιμακώνεται το εκπαιδευτικό υλικό επιτυγχάνεται η απόλυτη κατανόηση και εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν στην διαδικασία επίλυσης των θεμάτων που από εδώ και πέρα σταθερά θα εφαρμόζονται σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Κόστος του προγράμματος:

Κόστος διδάκτρων 370 €  με δυνατότητα καταβολής του ποσού σε 2 δόσεις

Εκπτωτικές κατηγορίες
Εφάπαξ προεξόφληση ποσού με τιμή από 370€ μόλις 290 €

Τεχνικός Εξοπλισμός:

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

  1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
  2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (download: 1 Mbps, upload: 0.5 Mbps).
Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: ( 210-300-3913) | Δευτέρα – Παρασκευή

email: asep@easy-education.gr

Ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00

59132 Κεντρικής 5, Βέροια